Agencja Infobrokerska Yaspert - wyszukiwanie i monitoring informacji Yaspert
lokalizacja:
Strona główna => Oferta => strefa biznesu: Informacja patentowa
Strona główna => Oferta => strefa nauki: Informacja patentowa

Informacja patentowa

Informacja patentowa obejmuje monitoring i realizację kwerend dotyczących elementów własności przemysłowej, głównie dla celów planowanych badań lub wprowadzania na rynek nowych produktów. Jest również jednym ze źródeł informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych oraz o stanie techniki.

Przykładowe pytania:
Jacy wynalazcy są aktywni na polu danej branży/technologii?
Jaka jest polityka rozwoju danej firmy? (na podstawie jej aktywności patentowej)
Z jakich krajów pochodzą zgłoszenia patentowe związane z określoną technologią?
W jakich krajach przewidywane jest istnienie rynku na daną technologię? (W jakich krajach określona technologia objęta jest ochroną patentową?)
W jakim kierunku zmierzają przedsięwzięcia technologiczne w danej dziedzinie?
Jaka firma stanowi konkurencję w odniesieniu do danej technologii?
Jakie rozwiązania poddaje ochronie patentowej konkurencja?
Jakim obszarem rynku interesuje się (lub nie) konkurencja?

Wyszukiwanie dokumentów patentowych
Opisy patentowe są źródłem najnowszej informacji technicznej, zwykle stanowią najwcześniejszą (a często również jedyną) publikację danego rozwiązania, dodatkowo - są zweryfikowane według kryteriów światowej innowacyjności oraz możliwości przemysłowego zastosowania.
Wyszukiwanie rodziny patentów
Tworzenie wykazu dokumentów patentowych opublikowanych w różnych krajach, a dotyczących tego samego wynalazku.
Pozwala to na sprawdzenie, czy dany wynalazek jest objęty ochroną patentową w określonych państwach.
Badanie stanu praw ochrony własności przemysłowej.
Określenie zasięgu i zakresu ochrony patentowej (czy, do kiedy oraz w jakich krajach obowiązują prawa wyłączne do danego wynalazku).
Pozwala to uniknąć nieświadomego naruszenia cudzych praw ochrony własności przemysłowej ("czystość patentowa" w przypadku rezultatów prac badawczych), a z drugiej strony umożliwia skorzystanie z faktu, że wiele spośród opatentowanych wcześniej wynalazków utraciło już prawa ochronne (istnieje zatem możliwość ich legalnego, komercyjnego wykorzystania).
Badanie aktywności patentowej
Informacja o osobach i organizacjach związanych z uzyskaniem patentu (twórcy, zgłaszających, uprawnieni z patentu oraz z prawa ochrony, czy rejestracji).
Są to informacje ułatwiające ustalenie możliwej do zagospodarowania niszy w konkretnym, istotnym dla Państwa, segmencie rynku oraz zapoznanie się z polityką patentową firm funkcjonujących na rynku.
Wyszukiwanie rzeczowe
Obejmuje badanie literatury patentowej dotyczącej określonych wynalazków w celu wyszukania znanych na świecie (w tym również najnowszych) rozwiązań technicznych.
Pozwala to na zaoszczędzenie wydatków związanych z ewentualnym duplikowaniem przeprowadzonych już przez kogoś innego prac badawczo-rozwojowych. Informacje tego rodzaju mogą również być pomocne w rozwiązywaniu problemów technicznych, które napotykają Państwo w swojej działalności. W przypadku planów opatentowania własnego wynalazku, wyszukiwanie rzeczowe pomocne jest w ustaleniu zakresu żądanych zastrzeżeń patentowych (tak, by nie naruszały one obowiązujących praw wyłącznych).
Wyszukiwanie rzeczowe w literaturze patentowej może być poszerzone o badanie stanu techniki.
Badanie stanu techniki
Badanie stanu wiedzy w określonej dziedzinie techniki przeprowadzane zarówno w oparciu o literaturę patentową, jak i literaturę niepatentową (fachową, naukową).
Informacje o publikacjach wydanych przed datą pierwszeństwa do uzyskania patentu (data pierwszego prawidłowego zgłoszenia) są niezbędne do ustalenia, czy dany wynalazek posiada walor innowacyjności oraz zdolność patentową.
Informacje o aktualnym stanie techniki są pomocne w rozwiązywaniu zagadnień technicznych oraz stanowią wskazówkę podczas określania kierunku planowanych prac badawczych.
Monitoring informacji patentowej
Monitoring informacji patentowej może stanowić uzupełnienie wszystkich powyższych rodzajów usług w zakresie własności przemysłowej.
Otrzymają Państwo bieżącą informację o nowych zgłoszeniach patentowych dokonanych przez konkurencję albo dotyczących konkretnego wynalazku, czy określonej dziedziny lub zagadnienia. Monitoring, przeprowadzony według określonych kryteriów, pozwoli Państwu na szybkie podjęcie stosownych działań w przypadku zmian w obowiązujących prawach do ochrony własności przemysłowej lub pojawienia się nowych zgłoszeń patentowych.
Aktualizacja stanu wiedzy z tego zakresu wpływa na zmniejszenie ryzyka i wzrost skuteczności komercjalizacji elementów własności przemysłowej.
Badania statystyczne
Podobnie jak monitoring informacji patentowej, badania statystyczne przeprowadzane są według określonych przez Państwa kryteriów. Badania statystyczne mogą dotyczyć:
- zestawienia osiągnięć technicznych osób i zespołów twórców techniki (aktywność patentowa),
- zestawienia patentów dla konkretnych podmiotów gospodarczych (portfolio patentów danej firmy).
powrót na górę strony
©2008-2014 Agencja Infobrokerska „Yaspert” Barbara Jaszczyńska